Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT 26: Thông qua kết quả mua lại cổ phần

Ngày 23/12/2022, Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) công bố nghị quyết HĐQT số 26 về việc Thông qua kết quả mua lại cổ phần
Chi tiết xem file đính kèm

NQ HĐQT 26 v/v Thông qua kết quả mua lại cổ phần