Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT 03: Triển khai phương án mua lại cổ phần và thực hiện giảm vốn

Ngày 06/02/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) công bố Nghị quyết HĐQT số 03 về việc triển khai phương án mua lại cổ phần và thực hiện giảm vốn
Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐQT-NHG ngày 06/02/2023