Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023

Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng công bố thông tin công bố thông tin Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-NHG ngày 05/01/2023 về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 01/2023
Chi tiết xem file đính kèm

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT-NHG ngày 05/01/2023