Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27

Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG) nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27 ngày 27/05/2022 cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định.

Chi tiết xem file đính kèm

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 27