Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT 05: Thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua lại cổ phần

Ngày 08/03/2023, Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (NHG)công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 05 về việc thông qua danh sách cổ đông đăng ký bán lại cổ phần

Chi tiết xem file đính kèm

 Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐQT-NHG ngày 08/03/2023