Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng năm 2021 và Tài liệu đính kèm

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (NHC) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 12 năm 2021 như sau:

Thời gian: 08 giờ 30 thứ Sáu, ngày 10 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: 27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Tài liệu đính kèm:

NHG - Thu moi DHDCD bat thuong 2021 - Co dong da dong dau.pdf

2. NHG - TT HDQT 05-021221 To trinh dang ky dai chung, tai cau HDQT BKS, dieu chinh nganh nghe

5. NHG - Nghi quyet DHDCD 08-101221 - DHDHCD thang 12 nam 2021. Du thao

6. NHG - Dieu le CTCP Phat trien Nguyen Hoang (sua doi bo sung lan 10 ngay 101221. Du thao

13. NHG - QD HDQT 12-101221 - Quy che To chuc va Hoat dong Nguyen Hoang. Du thao

14. NHG - QD HDQT 13-101221 - Quy che Hoat dong Hoi dong quan tri Nguyen Hoang. Du thao